Проект "Заедно в насърчаване на предприемачеството и осигуряване на подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност"

На 11.06.2018г. сдружение „Социални иновации“ сключи договор BG05M9OP001-1.023-0082-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP001-1.023 "Подкрепа за предприемачество" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския Социален Фонд.

Проектът се осъществява в партньорство със сдружение „Областна организация на научно-техническите съюзи“.

Проект „Заедно в насърчаване на предприемачеството и осигуряване на подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност“ е с продължителност 10 месеца и цели насърчаване на предприемачеството и осигуряване на подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска дейност.

По проекта ще бъдат изпълнени следните дейности:

  • Организация и управление,
  • Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество,
  • Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения за развиването на самостоятелна стопанска дейност,
  • Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност,
  • Информация и публичност.

Успешното изпълнение на проекта, ще доведе до постигането на следните резултати:

  • Осигурена подкрепа и мотивация за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане на 50 безработни, неактивни и работещи лица;
  • Предоставяне на комплекс от обучения и консултантски услуги на 50 безработни, неактивни и работещи лица,
  • Придобити знания и умения за разработване на жизнеспособни бизнес идеи и улеснен достъп на целевата група до подходящи източници на финансиране и реализация на реална стопанска дейност.

Цялата стойност на проекта в размер на 116 669.60 лв. е безвъзмездна финансова помощ. от които 116 669.60 лв. безвъзмездна финансова помощ (99 169.16 лв. европейско и 17 500.44 лв. национално съфинансиране).