НТС Плевен

Областна организация на НТС гр. Плевен е неправителствено, неполитическо, нестопанско, творческо сдружение с нестопанска цел.
Едно от приоритетните направления в дейността на Сдружението са квалификацията и прeквалификацията на кадри.
Сдружението е лицензирано от НАПОО през 2003 година. Лицензията обхваща 33 професии и 57 специалности.

База

НТС Плевен притежава собствена материална база: първите три етажа от сградата на ул. „Ал. Стамболийски” №1 в гр. Плевен.
Центърът разполага с: една пленарна зала, пет учебни кабинета с различен брой работни места – от 14 до 40 броя.
Един от учебните кабинети е оборудван със собствени компютри и изградена интернет връзка за нуждите на специализираните компютърни обучения.

Обучения

Разполагаме с широк диапазон от обучения в четири основни направления. Може да разгледате всяко направление, като използвате препратките.

Професионални

33 професионални обучения с възможности за квалификация по различни специалности
прочети подробно

Езикови

Преподаватели с индивидуален подход и съвременни методи на обучение.
прочети подробно

Компютърни

Специалисти с богат професионален опит в сферата на модерните съвременни IT технологии.
прочети подробно

Валидиране

Умения и компетентности, натрупани чрез самостоятелни обучения, могат да бъдат валидирани.
прочети подробно